Menu

อุตสาหกรรมน้ำยางข้น

image
น้ำยางสดจากเกษตรกร
image
รับน้ำยางสดลงบ่อพัก
และกรองเอาสิ่งสกปรกออก
image
เก็บตัวอย่างน้ำยาง
และหาเปอร์เซ็นต์ DRC
image
การเตรียมน้ำยางสด (เติมสารเคมี)
image
การปั่นเหวี่ยง
image
น้ำยางข้น
image
การตรวจคุณภาพน้ำยางข้น
image
ถังเก็บน้ำยางข้น

Our Customer