Menu

อุตสาหกรรมน้ำยางข้น

image
กระบวนการรับน้ำยางสดจากเกษตรกร
image
รับน้ำยางสดลงบ่อพัก
และกรองเอาสิ่งสกปรกออก
image
เก็บตัวอย่างน้ำยาง
และหาเปอร์เซ็นต์ DRC
image
การเตรียมน้ำยางสด (เติมสารเคมี)
image
กระบวนการการปั่นเหวี่ยง
image
กระบวนการน้ำยางข้น
image
กระบวนการการตรวจคุณภาพน้ำยางข้น
image
ถังเก็บน้ำยางข้น

Our Customer

\