Menu

Home / About Us

Great oriental corporation Co., Ltd.

Company Profile

image

 

บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง จำกัด จากประสบการณ์ 50 ปี ในการเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม โดยมีหลักการคือ ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ดังนั้นสินค้าจาก บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง เป็นผู้จำหน่าย จึงเป็นสินค้าที่รู้จักและยอมรับในคุณภาพระดับโลกไม่ว่าจะเป็นสินค้าในหมวดส่งกำลัง, พัดลมอุตสาหกรรม, งานลำเลียง, ระบบน้ำดีและน้ำเสีย และระบบงานวัดคุม

EXECUTIVE SUMMARY

บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนโดย คุณเชาวรินทร์ ธีระวิทยาพรรณ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2512 โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายสำหรับเครื่องจักรและสินค้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริหารงานโดย นายอรรถวิทย์ ธีระวิทยาพรรณ ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2 ที่เข้ามาดูแลและพัฒนากิจการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน จนทำให้องค์กรมียอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 7 ล้านบาทต่อปี จนในปีพศ. 2557 มียอดขาย 121 ล้านบาท หลักการในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ คือ ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งเหมาะสมกับราคาและการใช้งานของลูกค้า โดยที่ลูกค้าจะได้รับการบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ดีเยี่ยม ส่งผลให้ทั้งลูกค้าและคู่ค้านั้นให้การยอมรับ เชื่อถือและใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสินค้าที่ทาง บริษัทเกรทโอเรียนเต็ลเทรดดิ้ง จัดจำหน่ายและให้บริการนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภท คือ

  • 1. ระบบส่งกำลัง เช่น มอเตอร์ เกียร์ สายพานส่งกำลัง และ คลัปปิ้ง เป็นต้น
  • 2. ระบบน้ำดีและน้ำเสีย เช่น ปั๊มน้ำ ทุ่นเกียร์ตีน้ำ เครื่องเติมอากาศแบบรูท วาล์ว และ อุปกรณ์ไฮโดรลิก เป็นต้น
  • 3. ระบบลม เช่น พัดลมอุตสาหกรรม ปั๊มลม เครื่องทำลมแห้ง และอุปกรณ์ลม เป็นต้น
  • 4. ระบบลำเลียง เช่น โซ่ลำเลียง สายพานลำเลียงทั้งแบบยางและแบบพลาสติก เป็นต้น
  • 5. ระบบวัดและควบคุม เช่น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เซนเซอร์วัดอัตราการไหล และอุปกรณ์ควบคุมเช่น PLC เป็นต้น
  • 6. การให้บริการหลังการขายและรับซ่อมบำรุง ในสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม
image

ขอบเขตการให้บริการของเรานั้นคือภาคใต้และภาคอีสาน โดยองค์กรมีแผนงานที่จะขยายตลาดไปยังภาคเหนือและพื้นที่ระยองในอนาคต

VISION / วิสัยทัศน์

"ความสุขของพนักงาน และความพึงพอใจของลูกค้า คือความมั่นคงของเรา"

MISSION / พันธกิจ

“คำสัญญาและการพัฒนาคือหัวใจของเรา”

VALUE / ค่านิยม

  • ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
  • ทำงานเป็นทีม
  • เคารพกฎในระเบียบ
  • และรักษาผลประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง

Our Customer

\