Menu

อุตสาหกรรมถุงมือ

image
กระบวนการเตรียมเคมี
image
กระบวนการล้างแบบพิมพ์
(Former Cleaning)
image
อบแบบพิมพ์ให้แห้ง
(Oven1)
image
การจุ่มสารช่วยจับตัว
(Coagulant)
image
อบแห้งสารจับตัว
(Oven2)
image
การจุ่มน้ำยางคอมพาวด์
(Latex Dipping)
image
การอบหมาดฟิล์มถุงมือ
(Oven3)
image
การม้วนขอบถุงมือ
(Beading)
image
การล้างฟิล์มถุงมือ
(Leaching)
image
การจุ่มแป้ง
(Powder)
image
การอบแห้ง
(Oven 5)
image
การถอดถุงมือ
(Striping)
image
กระบวนการบำบัดน้ำเสีย
image
กระบวนการเตรียมน้ำดี
image
ระบบเชื้อเพลิง

Our Customer