Menu

Home / News & Events

GOT ปันน้ำใจ เติมรอยยิ้ม ให้ชุมชน

GOT ปันน้ำใจ เติมรอยยิ้ม ให้ชุมชน

โครงการ GOT ปันน้ำใจ เติมรอยยิ้ม ให้ชุมชน ณ โรงเรียนเทศบาล1 ต.พะตง

GOT ปันน้ำใจ เติมรอยยิ้ม ให้ชุมชน

ณ โรงเรียนเทศบาล1 ต.พะตง (ชุมชนบ้านอุดมทอง)

ในวันที่  2 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น.


GOT จัดโครงการ ดีๆ ได้ประโยชน์ทั้งส่งเสริมชุมชน และให้น้องๆ นักเรียน

ขอส่งมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค

ขอขอบคุณทาง โรงเรียน และ ชุมชน ที่ให้การตอนรับเป็นอย่างดี

ให้ เกรทโอเรียนเต็ล ได้จัดกิจกรรมและเป็นส่วนนึงในชุมชนค่ะ


Our Customer